OLYMPUS DIGITAL CAMERAVad är en infektion?

När kroppen utsätts för ett skadligt angrepp av mikroorganismer – bakterier, virus, parasiter eller svamp – får man en infektion.

Infektioner är, i sin tur, den vanligaste orsaken till inflammationer: När ett smittämne brutit igenom kroppens första försvarslinje, huden och slemhinnorna, sätter kroppens olika försvarssystem igång – en inflammation uppst??r.

Bakterier är encelliga mikroorganismer som kan föröka sig genom delning. Bakterieinfektioner kan behandlas med penicillin och andra sorters antibiotika. Antibiotika ger sig på bakteriens ämnesomsättning och hindrar dess tillväxt. På så vis kan bakterier bekämpas utan att kroppens celler samtidigt tar skada.

Många infektionssjukdomar orsakas av virus. Virus har ingen egen ämnesomsättning och kan inte heller föröka sig av egen kraft, utan måste invadera en värdcell och programmera om dess arvsmassa så att cellen börjar producera nya viruspartiklar. Dessa kan sedan i sin tur angripa nya celler.

Antibiotika biter inte alls på virus; man kan inte förgifta eller på annat sätt döda ett virus som invaderat en cell med mindre än att man också dödar cellen.

Mot vissa virus finns vacciner, mot andra finns mediciner som åtminstone har en bromsande effekt på virusförökningen.

Parasiter kallas organismer som lever av andra organismer. Det kan röra sig om maskar, encelliga djur eller leddjur – i själva verket är också virus och svamp exempel på parasiter.

Ordet infektion kommer av In facere, med betydelsen införa (smittämne). Inflammation kommer av In flammare, i flammor/eld.

Siffror om sjuklighet och död

Varje år dör ca 57 miljoner människor. Dessa dödsfall kan delas in i fyra grupper, här rangordnade efter storlek:

  • Icke smittsamma sjukdomar[i], ca 34 miljoner (XX %)
  • Infektionssjukdomar[ii], ca 15 miljoner (XX %)
  • Skador[iii], ca 5 miljoner (XX %)
  • Mödrars och nyföddas åkommor inklusive undernäring[iv], ca 3 miljoner (XX %)

Infektionssjukdomar – smittsamma sjukdomar – dödar 15 miljoner människor varje år och är således den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Bara icke smittsamma sjukdomar dödar fler. Noteras bör dock att denna kategori till väsentliga delar utgörs av åldersrelaterade åkommor, medan infektionssjukdomar huvudsakligen dödar i förtid.

Ett sätt att synliggöra vad detta förhållande innebär är att jämföra de olika dödsorsaksgrupperna i termer av sjukdomsbörda. Eller annorlunda uttryckt: Hur många förlorade friska år de ger upphov till[v] (inklusive sjuka år och för tidig död).


[i] Begreppet icke smittsamma sjukdomar avser alla typer av cancer, diabetes, hormonala störningar, psykiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, sjukdomar i matsmältningsorganen, hudsjukdomar, muskel- och skelettsjukdomar, medfödda skador och funktionsnedsättningar.

[ii] Infektionssjukdomar, eller smittsamma sjukdomar, innefattar alla sjukdomstillstånd som orsakas virus, bakterier, parasiter eller svamp. De vanligaste infektionssjukdomarna inkluderar tuberkulos, könssjukdomar, HIV/AIDS, diarrésjukdomar, barnsjukdomar (t.ex. mässling, kikhosta, difteri, stelkramp, polio), hjärnhinneinflammation, hepatit B och C, malaria, olika tropiska sjukdomar (t.ex. trypanosomiasis, chagas sjukdom, snäckfeber, leishmaniasis), spetälska, denguefeber, japansk B-encefalit, rundmaskinfektioner samt luftvägsinfektioner.

[iii] Begreppet skador avser såväl avsiktliga som oavsiktliga skador. Avsiktliga skador innefattar självförvållade skador, våld och krig. Oavsiktliga skador innefattar trafikolyckor, förgiftningar, fallskador samt skador orsakade av eld drunkning och annat.

[iv] Mödrars åkommor innefattar blödning under förlossning, blodförgiftning, hypertoni i samband med graviditet, obstruerad förlossning och aborter. Nyföddas åkommor innefattar låg födelsevikt och kvävning eller trauma under förlossning. Undernäring inkluderar proteinbrist, brist på vitamin A, jodbrist och järnbristanemi.

[v] Antalet förlorade friska år har beräknats med hjälp av så kallade DALYs. Något förenklat kan DALYs beskrivas som summan av de år med vilka en sjukdom förkortar liv och ett viktat mått på de år av invaliditet eller undermålig hälsa som sjukdomen förorsakar.

WHO:s definition av DALY: The Disability Adjusted Life Year or DALY is a health gap measure that extends the concept of potential years of life lost due to premature death (PYLL) to include equivalent years of ‘healthy??? life lost by virtue of being in states of poor health or disability. The DALY combines in one measure the time lived with disability and the time lost due to premature mortality. One DALY can be thought of as one lost year of ‘healthy’ life and the burden of disease as a measurement of the gap between current health status and an ideal situation where everyone lives into old age free of disease and disability.

För detaljerad definition, se: http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp_00068.html

 

Print Friendly, PDF & Email