På Millennietoppmötet i FN:s högkvarter i New York år 2000 enades världens regeringar om åtta tidsbundna gemensamma mål inför framtiden, de så kallade millenniemålen (MDG= Millennium Development Goals). Syftet var att minska fattigdomen och rädda liv, samt att sätta konkreta målsättningar för detta fram till 2015:

MDG 1: Att halvera världens fattigdom och hunger

MDG 2: Att alla barn ska kunna gå klart grundskolan

MDG 3: Att öka jämställdheten

MDG 4: Att minska barnadödligheten med två tredjedelar

MDG 5: Att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar

MDG 6: Att stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar

MDG 7: Att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling

MDG 8: Att öka samarbetet mellan rika och fattiga länder avseende bistånd, miljö, handel samt avskrivning av skulder

Fattigdomens infektionssjukdomar berör i första hand milleniemål 6, att stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar, men också det fjärde millenniemålet (att begränsa barnadödligheten med två tredjedelar), då ca 64 procent av barnadödligheten orsakas av infektioner.

Det står redan klart att vissa av målen inte kommer att uppnås till 2015, och just nu pågår intensiva diskussioner om hur fattigdomen ska bekämpas efter 2015.

Milleniemål 6: Spridningen av hiv/aids har minskat. Idag nysmittas uppskattningsvis 2,7 miljoner människor, 21 procent färre än år 1997, det året som spridningen kulminerade. Men även om allt färre smittas ökar fortfarande antalet människor som lever med hiv/aids runt om i världen. Det beror till stor del på att fler smittade idag har tillgång till bromsmediciner som gör att de lever längre. De senaste uppskattningarna visar att runt 34 miljoner människor lever med hiv, fler än 22 miljoner av dessa i Afrika söder om Sahara.

Globalt har andelen malariadödsfall minskat med 20 procent – från 985 000 dödsfall år 2000 till 781 000 dödsfall år 2009.

Men hiv/aids, malaria, tuberkulos kvarstår fortfarande som de viktigaste orsakerna  till sjukdom och död i fattiga länder, särskilt i Afrika söder om Sahara.

Milleniemål 4:

Som ”barnadödlighet” definieras antalet barn som dör innan de hunnit fylla 5 år och enligt millenniemål 4 ska barnadödligheten ha minskat med två tredjedelar till 2015. Även om barns hälsa förbättras på många håll i världen och barnadödligheten sjunker går det dock inte tillräckligt fort för att det globala målet ska kunna nås i tid.

Barnadödligheten har sjunkit från drygt 12 miljoner år 1990 till 6,9 miljoner år 2011. Det innebär att nära 14 000 färre barn dör varje dag. Framstegen beror bland annat på breda vaccinationsprogram, insatser mot malaria och ökad tillgång till rent vatten.

Afrika söder om Sahara har fortfarande högst barnadödlighet i världen. År 2009 dog ett av åtta barn innan sin femte födelsedag. Tre sjukdomar – lunginflammation, diarré och malaria – orsakade mer än hälften av alla dödsfall bland barn.

Läs mer:

Läs mer om eller ladda ner en sammanställning över de övergripande målen, delmålen och indikatorerna på svenska (PDF-dokument, 40 KB)

http://www.sida.se/Global/Development%20and%20cooperation/International%20Cooperation/Millenniemålen%202012%20SvD-bilaga_web.pdf

http://www.un.org/millenniumgoals/

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email