DALY:

Antalet förlorade friska år har beräknats med hjälp av så kallade DALYs. Något förenklat kan DALYs beskrivas som summan av de år med vilka en sjukdom förkortar liv och ett viktat mått på de år av invaliditet eller undermålig hälsa som sjukdomen förorsakar.

WHO:s definition av DALY: The Disability Adjusted Life Year or DALY is a health gap measure that extends the concept of potential years of life lost due to premature death (PYLL) to include equivalent years of ‘healthy’ life lost by virtue of being in states of poor health or disability. The DALY combines in one measure the time lived with disability and the time lost due to premature mortality. One DALY can be thought of as one lost year of ‘healthy’ life and the burden of disease as a measurement of the gap between current health status and an ideal situation where everyone lives into old age free of disease and disability.

För detaljerad definition, se: http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp_00068.html

 

Världsbankens indelning av länder i relation till BNI:

Låginkomstländer: Länder vilkas bruttonationalinkomst (BNI) per kapita är lägre än 755 US dollar.

Lägre medelinkomstländer: BNI per kapita 756-2995 US dollar

Övre medelinkomstländer: BNI per kapita 2996-9265 US dollar

Höginkomstländer: BNI per kapita >9266 US dollar.

 

Milleniemålen:  

Vid FN:s millennietoppmöte år 2000 antog 189 stats- och regeringschefer den så kallade millenniedeklarationen, i vilken de grundläggande värderingar som FN ska arbeta efter. Ur deklarationen har åtta utvecklingsmål (MDG= Millennium Development Goals) formulerats i syfte att halvera fattigdomen (1990 års siffror) fram till 2015.

MDG 1: Att halvera världens fattigdom och hunger

MDG 2: Att alla barn ska kunna gå klart grundskolan

MDG 3: Att öka jämställdheten

MDG 4: Att minska barnadödligheten med två tredjedelar

MDG 5: Att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar

MDG 6: Att stoppa spridningen av hiv/aids och andra sjukdomar

MDG 7: Att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling

MDG 8: Att öka samarbetet mellan rika och fattiga länder avseende bistånd, miljö, handel samt avskrivning av skulder

 

Print Friendly, PDF & Email