Slide20Multiresistent tuberkulos – ett av vår tids allvarligaste hot

Världsinfektionsfonden (Vif) och Läkare Utan Gränser i Sverige (MSF) uppvaktade 11 februari gemensamt statssekreterare Tanja Rasmusson  beträffande den allvarliga utvecklingen av tuberkulos i världen. Trots att bekämpning av tuberkulos med redan existerande metoder är en av de mest kostnadseffektiva hälsoinsatserna, görs alldeles för lite. Till det kommer att den svårbehandlade multiresistenta tuberkulosen är på stark frammarsch, en utveckling som måste hejdas.

Om inga initiativ tas nu för att utöka och få fram nya fungerande behandlingsprogram för multiresistent tuberkulos riskerar utvecklingen att inte kunna kontrolleras. För att inte sjukdomen ska fortsätta spridas i stor skala över hela världen behöver vi satsa på forskning kring ny snabb diagnostik, nya läkemedel och vaccin.

Världshälsoorganisationen har framfört ett starkt önskemål om att Sverige engagerar sig för att förbättra möjligheterna till forskning kring tuberkulos.

Vif och MSF önskar:

– att Sverige stöder WHO i arbetet mot multiresistent tuberkulos och uppmanar andra länder att göra motsvarande åtaganden

– att det internationella samarbetet mot tuberkulos får en framträdande plats i resultatstrategin i ”Hälsa och utveckling”

– att Sverige inom ramen för WHO och andra internationella samarbeten stöder innovativa finansieringsmodeller som frikopplar kostnader för forskning och utveckling från en produkts slutgiltiga pris,för att möjliggöra för fattiga människor att få del av nya produkter mot tuberkulos.

– att regeringen i regleringsbrevet för Sida 2015 avsätter medel för såväl strategiskt arbete som för forskning för att bekämpa multiresistent tuberkulos.

Print Friendly, PDF & Email